PRODUCT & SERVICE

image1

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

     จำหน่ายคอมพิวเตอร์แบรนด์, คอมพิวเตอร์สั่งประกอบ (Build To Oder), คอมพิวเตอร์ All in One, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

สินค้าคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ ICT
1. คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
2. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
3. คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน
5. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล
6. คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน
7. คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล

 

2. เครื่องพิมพ์ Inkjet Printer และ เครื่องพิมพ์ Laser Printer  และ เครื่องพิมพ์ Dot Marix ทุกรุ่น


เครื่องพิมพ์ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ ICT

1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที)
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้าต่อนาที)
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้าต่อนาที)
6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้าต่อนาที)
7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้าต่อนาที)
8. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3
9. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
10. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
11. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

 

3. เครื่องสำรองไฟฟ้ทุกขนาด


เครื่องสำรองไฟตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ ICT

1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

 

4.สแกนเนอร์


สแกนเนอร์ตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ ICT

1. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
2. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
3. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3

 

4. เครื่องทำลายเอกสาร

 

5. เครื่องบันทึกการลงเวลา แบบสแกนใบหน้า / สแกนนิ้วมือ

Copyright © 2020 I.T. GLOBAL Co., Ltd. All Rights Reserved.