PRODUCT & SERVICE

image1

Tax Payment Online ระบบชำระภาษีออนไลน์

ฟังก์ชั่นของระบบชำระภาษีออนไลน์

1.ชำระเงินค่าภาษีผ่าน OR-Code

2.มีระบบแจ้งเตือน

3.รองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟน และ ทุกอุปกรณ์

4.ประชาชนสามารถชำระค่าภาษีได้ทุกที่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยงาน

5.สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล L-tax ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงข้อมูลใหม่ (บริษัทมีบริการเชื่อมโยงฐานข้อมูล)

และฟังก์ชั่นอีกมากมายที่ L-tax ยังไม่รองรับ
เราพัฒนาระบบชำระภาษีออนไลน์ (Tax Payment Online) เพื่ออำนวยความสะดวกใช้งานง่ายเหมาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

Copyright © 2020 I.T. GLOBAL Co., Ltd. All Rights Reserved.