PORTFOLIO

Computer Service

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้ ไอ.ที.โกลโบล ดูแลและให้บริการ

อำเภอเมืองเชียงใหม่

 • เทศบาลเมืองแม่เหียะ
 • เทศบาลหนองป่าครั่ง
 • เทศบาลป่าแดด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
 • เทศบาลตำบลท่าศาลา
 • เทศบาลตำบลหนองหอย
 • เทศบาลตำบลสุเทพ
 • อำเภอสันกำแพง
 • เทศบาลเมืองต้นเปา
 • เทศบาลตำบลแม่ปูคา

อำเภอจอมทอง-ดอยหล่อ

 • เทศบาลตำบลบ้านหลวง
 • อำเภอดอยหล่อ
 • เทศบาลตำบลยางคราม

อำเภอสารภี

 • เทศบาลตำบลหนองแฝก
 • เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
 • เทศบาลตำบลขัวมุง
 • เทศบาลตำบลท่าวังตาล

อำเภอหางดง

 • เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลหนองควาย
 • เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 • เทศบาลตำบลสบแม่ข่า
 • เทศบาลตำบลหนองตอง
 • เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 • เทศบาลตำบลหนองแก๋ว

อำเภอสันป่าตอง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
 • เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
 • เทศบาลตำบลน้ำบ่อหลวง

อำเภอดอยสะเก็ด

 • เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
 • เทศบาลตำบลแม่คือ
 • อำเภอแม่แตง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 • เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

อำเภอแม่ริม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอกัลยาณิวัฒนา

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด

อำเภออมก๋อย

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

อำเภอฮอด

 • เทศบาลตำบลบ่อหลวง

อำเภอแม่วาง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 00:00 น.

รูปภาพ

Copyright © 2020 I.T. GLOBAL Co., Ltd. All Rights Reserved.