PORTFOLIO

WEBSITE

ลูกค้าเว็บไซต์ราชการ หน่วยงาน อปท. ที่ไว้วางใจให้ ไอ.ที.โกลโบล ดูแลให้บริการ

เทศบาลเมือง

 • เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา
 • เทศบาลเมืองแม่เหียะ
 • เทศบาลเมืองต้นเปา
 • เทศบาลเมืองลาดสวาย

เทศบาลตำบล

 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 • เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
 • เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
 • เทศบาลตำบลป่าแดด
 • เทศบาลตำบลท่าศาลา
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • เทศบาลตำบลขัวมุง
 • เทศบาลตำบลสันปูเลย
 • เทศบาลตำบลแม่ปูคา
 • เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 • เทศบาลตำบลแม่โป่ง
 • เทศบาลตำบลอินทขิล
 • เทศบาลตำบลแม่แตง
 • เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
 • เทศบาลตำบลท่าข้าม
 • เทศบาลตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
 • เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
 • เทศบาลตำบลป่าสัก
 • เทศบาลตำบลแม่แฝก
 • เทศบาลตำบลบ้านตาล
 • เทศบาลตำบลต้นธง
 • เทศบาลตำบลป่าไผ่
 • เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
 • เทศบาลตำบลแม่มอก
 • เทศบาลตำบลเมืองนะ
 • เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
 • เทศบาลตำบลท่าข้าม
 • เทศบาลตำบลหาดเล็ก
 • แม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี
 • เทศบาลตำบลท่าวังทอง
 • เทศบาลตำบลคูเมือง
 • เทศบาลตำบลแม่แรง
 • เทศบาลตำบลหนองบอน
 • เทศบาลตำบลหัวดง
 • เทศบาลตำบลงิ้ว
 • เทศบาลตำบลหนองเสือ
 • เทศบาลตำบลสองแคว
 • เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
 • เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
 • เทศบาลตำบลดอนแก้ว
 • เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
 • เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 • เทศบาลตำบลดู่ใต้
 • เทศบาลตำบลแสนไห
 • เทศบาลตำบลไม้ยา
 • เทศบาลตำบลชัยวารี
 • เทศบาลตำบลยางคราม
 • เทศบาลตำบลพันนา
 • เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
 • เทศบาลตำบลชมภู
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
 • เทศบาลตำบลท่าเสา
 • เทศบาลตำบลนาโสก

องค์การบริหารส่วนตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน

โรงเรียน

 • โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

อำเภอ

 • ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง
 • อำเภอแม่ทา

 

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.542 00:00 น.

รูปภาพ

Copyright © 2020 I.T. GLOBAL Co., Ltd. All Rights Reserved.